MSC Cruises
MSC Cruises MSC Cruises MSC Cruises MSC Cruises MSC Cruises 

Díky 15. moderním lodí, jejichž průměrné stáří je pouhých 5 let, si budete na okružních plavbách společnosti MSC Cruises užívat nejvyšší standard komfortu.

Na palubě MSC si můžete užívat středomořský způsob života vyznačující se nepředstíranou vášní pro dobré jídlo, včetně kulinářských specialit inspirovaných středomořskou kuchyní, stejně jako kulturami jednotlivých destinací. To vše je doprovázeno nepřebernými možnostmi relaxace, společenského života a zábavy. Každý večer můžete na lodi navštívit divadla, ve kterých vystupují herci a artisté ve velkolepých představeních.
 

 

   
 

CESTOVNÍ DOKLADY A VÍZA
Pro všechny cestující včetně dětí obecně platí: na plavbu lze nastoupit pouze s cestovním pasem, jehož platnost je ještě nejméně 6 měsíců po plánovaném návratu. K jednotlivým navštíveným státům se vztahují požadavky ke vstupu do země, a to požadavky na pasy a jejich platnost a na víza. Informujte se tedy před cestou na aktuální a přesné znění těchto požadavků u zastupitelských úřadů příslušných zemí.

ZAVAZADLA
Doporučujeme našim hostům, aby omezili svá zavazadla na 2 zavazadla na osobu (max. rozměry 90 x 75 x 43 cm a 23 kg / zavazadlo). Povolena jsou 2 příruční zavazadla (max. rozměry 56 x 45 25 cm a 23 kg / zavazadlo). Dětské kočárky a invalidní vozíky jsou povolené pouze v případě, že byly nahlášené při rezervaci plavby.
Při letecké přepravě je třeba se řídit příslušnými pokyny letecké společnosti. Na plavbách typu Grand Voyages platí stejná omezení za předpokladu, že nebude překročen maximální počet 8 zavazadel, příp. 100 kg na kajutu. Jakékoliv zavazadlo, které překračuje povolené parametry, nebude odbaveno. Hosté, kteří si chtějí vzít více zavazadel, než je uvedeno výše, mohou tato zavazadla zaslat předem jako náklad za poplatek. Žádáme hosty, aby si ještě před odbavením opatřili svá zavazadla visačkami, které jsou součástí lodních lístků. Do příručního zavazadla si připravte dokumenty (cestovní pas, případná víza, doklad o cestovním pojištění, lodní lístky apod.), léky, cennosti, peníze, platební karty a osobní věci.
V rámci bezpečnostních opatření mohou zaměstnanci bezpečnostních služeb podrobit cestující a jejich zavazadla prohlídce a zabavit předměty, které lze klasifikovat jako bezpečnostní riziko pro cestující, posádku, loď. Lodní personál je oprávněn odebrat jakékoliv nápoje nacházející se v zavazadle hosta. Ty pak budou hostu vráceny večer před vyloděním. Hosté nesmí brát na palubu nezabalené jídlo, a to jak při nalodění, tak v jednotlivých přístavech.

NALODĚNÍ
Nalodění začíná v čase, který je uveden na lodních lístcích. Odbavení končí 1,5 hodiny, v amerických přístavech 2 hodiny před plánovaným vyplutím lodi. Pro rychlé a bezproblémové nalodění je nutné, abyste si na svých lodních lístcích ihned po jejich obdržení, tedy ještě doma, překontrolovali, že všechny údaje jsou správně uvedené (jméno a příjmení jak je uvedeno v pase) všechny údaje.
V rámci bezpečnostních opatření může bezpečnostní služba prohledat zavazadla hostů a zabavit předměty, které jsou považovány za nebezpečné pro další cestující a členy posádky (švýcarské nože, nože všech typů, kuše a samostříly, nůžky, meče, pouta, žehličky, kovové nářadí, obranné spreje, nádoby s dráždivým obsahem, hořlavé kapaliny, vařiče, jedovaté a infekční substance a podobně). Takové předměty budou nenávratně zabavené. Střelné zbraně nejsou na lodi povolené a jejich nositel bude vyzván k okamžitému vylodění.

Celá procedura nalodění zahrnuje následující kroky v tomto pořadí:
a) Předejte svá zavazadla našemu personálu, který je dopraví do kajuty. Opatřete každé zavazadlo visačkou, na které musí být uvedené: jméno a příjmení cestujícího, jméno lodi, číslo kajuty, datum a místo vyplutí. Tato visačka je součástí lodních lístků.
b) Přesuňte se do odbavovacího prostoru, kde se prokažte lodním lístkem, pasem a případně dalšími dokumenty. Pro odbavení u přepážek jsou hosté obvykle vyzývání v číselných vlnách. Během odbavení bude pořízena vaše digitální fotografie, která bude elektronicky uložena do bezpečnostního systému a nahrána na Vaši CRUISE CARD. Touto magnetickou kartou je možné na lodi platit konzumaci nápojů a celou řadu služeb (masáže, výlety, objednávky u baru atp.), karta slouží rovněž jako klíč ke kajutě a jako osobní doklad při výstupu/nástupu v jednotlivých přístavech na trase. Pro hosty Yacht Clubu slouží karta také jako přístupová karta pro exkluzivní klubové prostory.
c) Po kontrole dokumentů se odeberte na loď a do své kajuty. V samoobslužné jídelně je již obvykle připravené
občerstvení.

LETECKÁ PŘEPRAVA
Při okružních plavbách, které zahrnují letecké spojení, se hosté musí dostavit k odbavovací přepážce příslušné letecké společnosti alespoň 2 hodiny před plánovaným odletem (při letech do USA a Izraele 3 hodiny). U některých leteckých společností je možné elektronické odbavení (check-in) online 23 hodin před odletem. Dovolujeme si vás upozornit na mezinárodně platné předpisy leteckých společností, stanovující rozměrové a váhové limity zavazadel. Příslušný limit musí být potvrzen při rezervaci.
Letecké společnosti si vyhrazují právo účtovat příplatek za nadměrné zavazadlo. Společnost MSC Cruises nenese žádnou odpovědnost za zavazadla během odletu a příletu. Pokud dojde ke ztrátě zavazadla způsobené leteckou společností, nabízíme službu nalezení zavazadla. Ve spolupráci s kanceláří ztrát a nálezů na letišti vyvineme veškeré úsilí, abychom našli vaše zavazadlo, pokud to bude možné, je dopravili přímo na loď v jednom z dalších přístavů kotvení. Žádáme vás, abyste si v každém případě vyžádali na letišti protokol o škodě (Property Irregularity Report, P.I.R.), abyste mohli uplatnit reklamaci u letecké společnosti. Při letecké přepravě je třeba dodržet zásady a pravidla bezpečného odbavení. Jejich znění naleznete na webových stránkách jednotlivých letišť (Letiště Praha: http://www.prg.aero/cs/odbaveni-cestujicich/odbaveni-cestujicich/zasady-...
odbaveni/ ). Obecně platí, že není možné vzít na palubu letadla předměty ohrožující bezpečnost spolucestujících či posádky (nože, zbraně, výbušniny, zápalné látky, tekutiny apod.). Při odbavení na letišti je třeba se řídit instrukcemi bezpečnostní služby.
Pro hosty cestující do přístavu vyplutí letecky jsou k dispozici transfery mezi letištěm a přístavem, rezervaci a úhradu této služby je třeba objednat a provést předem.

PLATEBNÍ SYSTÉM NA PALUBĚ
Veškeré platby na palubě lodi probíhají prostřednictvím vaší palubní karty CRUISE CARD. Pro aktivaci této palubní karty musí hosté:
Způsob A (doporučujeme): povolit inkaso ze své platební karty. Před odjezdem na dovolenou se přesvědčte, že je karta uvolněna pro používání v zahraničí, že máte nastavený dostatečný limit čerpání a že máte na svém účtu dostatek prostředků. Osobní šeky se nepřijímají. Na palubě lodí jsou akceptovány tyto typy karet: Maestro, Visa, Visa Elektron, Mastercard, Diners, JCB a American Express. Registrace platební karty se děje prostřednictvím kartových terminálů u recepce nebo na hlavních chodbách lodi.
Nejdůležitější předností systému je, že si zaregistrujete svoji platební kartu sami, bez zásahu lodního personálu. Celá procedura nalodění tak probíhá jednodušeji a rychleji. Jsou používány nejnovější čipové technologie k načtení karty. Je možné, že budete vyzváni k zadání PIN pro provedení operace. Do terminálu je třeba se přihlásit nejprve svojí palubní kartou (CRUISE CARD), poté zasunout bankovní kartu a provést požadované kroky. Nabízí se také volba platit lodní účet za jinou osobu nebo za hosty z jiné kajuty. Na závěr vše potvrdíte svým podpisem prostřednictvím elektronické tužky. Registraci platební karty je třeba učinit nejpozději do 11 hodin následující den po nalodění. Aby mohli hosté čerpat všechny služby, bude palubní karta CRUISE CARD aktivována ihned po nalodění. Pokud jste pro způsob platby svého konečného lodního účtu zvolili možnost platby kartou, bude váš konečný účet na palubě na konci plavby uzavřen a již není nutné se obracet na recepci.
Způsob B: složení zálohy v hotovosti (na recepci nebo v kanceláři účetních)
Pokud jste zvolili pro úhradu konečného účtu platbu v hotovosti, proběhne konečné vyúčtování fyzicky (doplatek/vrácení přeplatku) poslední den plavby na recepci nebo v kanceláři účetních.
Pro oba způsoby hrazení palubního účtu platí, že o průběžné výši útraty se můžete informovat prostřednictvím interaktivní televize v kajutě, prostřednictvím kartových terminálů nebo na recepci.

PENÍZE V HOTOVOSTI
Evropská směrnice ES 1889/2005 udává, že „Jakákoliv osoba vstupující nebo opouštějící Společenství a převážející hotovost 10 000 EUR nebo více musí tuto sumu deklarovat u příslušných úřadů členského státu, ve kterém vstupuje nebo opouští
Společenství v souladu s tímto nařízením“. Obraťte se, prosím, na příslušné úřady a zjistěte, zda v rámci vašeho itineráře plavby neexistují nějaká další omezení pro převážení hotovosti.

MĚNA NA PALUBĚ
Měnou na palubě lodí MSC je EUR nebo USD podle destinací takto:
EUR: plavby v oblasti Středomoří a v severní Evropě, v oblasti SAE, Antily, plavby typu Grand Voyages ve směru z Evropy.
USD: plavby v oblasti Karibik, jižní Amerika, jižní Afrika a plavby typu Grand Voyages ve směru do Evropy.

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY, ZDRAVOTNÍ PÉČE, TĚHOTNÉ ŽENY, OČKOVÁNÍ
Cestující se zaručují, že jsou schopni cestovat lodí i letadlem a že jejich chování či stav nenaruší bezpečnost nebo komfort lodi/letadla a/nebo ostatních hostů. Host se zdravotním postižením nebo omezením je povinen předložit při rezervaci lékařské potvrzení. Hosté handicapovaní a hosté s omezenou mobilitou naleznou informace k přepravě ve Všeobecných podmínkách.
Společnost může odmítnout rezervaci nebo přepravu jakéhokoliv hosta, u kterého se domnívá, že není způsobilý cestování nebo jehož stav by mohl představovat riziko pro něho samotného, dopravní prostředek nebo další cestující. Jakékoliv zvláštní potřeby z hlediska přepravy, ubytování a asistence musí být sděleny při rezervaci a budou dle možností zohledněny. Na lodích nejsou odborní lékaři a lodě nejsou vybavené specializovanými zdravotnickými pokoji nebo zařízeními. Společnost MSC Cruises nenese jakoukoliv odpovědnost, jestliže se cestujícímu z lékařského hlediska nedoporučuje vydat se na cestu, ať už jsou důvody zřejmé či nikoliv. Pokud se host z tohoto důvodu nemůže vydat na cestu, nenáleží mu náhrada nebo odškodnění. Důrazně doporučujeme uzavřít pro tyto případy cestovní pojištění s dostatečným rozsahem plnění. Hosté s bezlepkovou dietou naleznou v jídelních lístcích u bezlepkových pokrmů příslušný piktogram. Těhotné ženy musí při rezervaci předložit zdravotní potvrzení vystavené lékařem, který potvrdí týden těhotenství a způsobilost klientky k cestování na palubě lodi a do destinací na trase plavby. Ženám od 23. týdne těhotenství není přeprava povolena.
Doporučujeme se v dostatečném předstihu před cestou informovat u příslušných institucí nebo u svého lékaře, která očkování jsou pro navštívenou oblast povinná nebo doporučená. MSC Cruises neručí za cestující, kteří se těmito preventivními doporučeními neřídili. Informace o aktuálních doporučeních naleznete v očkovacích centrech při Hygienických stanicích nebo na internetu (např. https://www.ockovacicentrum.cz/cz/ockovani-na-cesty , http://www.szu.cz/tema/cestovni-medicina/ockovanipri- cestach-do-zahranici aj.).

PARKOVÁNÍ
Naše služba Park & Cruise představuje nejpohodlnější možnost parkování u přístavu (Janov, Benátky, La Spezia, Hamburk, Kiel a Warnemünde). Přesný průběh parkování se liší přístav od přístavu a zahrnuje rozdílné služby, od parkování s obsluhou až po samoobslužné parkování v blízkosti terminálu. V italských přístavech se často odevzdává auto i s klíčky. V některých přístavech je k dispozici kyvadlový autobus (shuttle bus) mezi parkovištěm a terminálem. Parkovací služby jsou zpoplatněné, cenu se dozvíte při rezervaci.

DOMÁCÍ ZVÍŘATA
Zvířata nejsou na palubě povolena s výjimkou oficiálních vodících slepeckých psů. Cestování s vodícím psem musí být nahlášeno při rezervaci a zpětně potvrzeno ze strany lodní společnosti.

NÁVŠTĚVY NA PALUBĚ
Z bezpečnostních důvodů nejsou povoleny žádné návštěvy na palubě.

VĚRNOSTNÍ KLUB MSC VOYAGER CLUB
Členství v klubu platí pro všechny hosty, kteří se od roku 2006 minimálně jednou zúčastnili plavby lodí MSC. Vaše členství v MSC Voyager Club je podmíněné absolvováním minimálně jedné plavby MSC v průběhu 3 let. Pokud jste se stali členy tohoto klubu, obdržíte emailem vaše klubové číslo, které musí být zadáno při rezervaci další plavby. Klubové číslo bude také vytištěné na vaší palubní kartě. Pro další informace se můžete obrátit na poradce nebo na recepci na palubě lodi. Po plavbě si můžete zjistit stav vašich nasbíraných bodů na webových stránkách MSC Cruises.

 
   
 

JAZYK NA PALUBĚ
Společnost MSC používá na palubách ke komunikaci 6 hlavních jazyků: angličtinu, italštinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu a brazilskou portugalštinu. Pořadí použití je v závislosti na počtu hostí přihlášených k jednotlivým komunikačním jazykům. Všechny informační tištěné materiály v kajutě a na palubě jsou ve výše jmenovaných jazycích k dispozici. Pořadí jazyků v jídelních lístcích se mění podle destinace plavby.

FAKULTATIVNÍ VÝLETY
Nabízíme vám celou řadu fakultativních programů na pevnině. Výlety jsou zpoplatněné a lze si je zarezervovat i předem u prodejce plavby nebo online. Seznam výletů naleznete na webových stránkách nebo vám budou na vyžádání zaslány prodejcem (v němčině či angličtině). Fakultativní výlety je možné zarezervovat také přímo na palubě lodi poblíž recepce u přepážky Excursion desk. Platba výletu se děje prostřednictvím palubní karty CRUISE CARD s následným vyúčtováním v palubním účtu – viz bod Platební systém na palubě. Aktuální seznam dostupných výletů obdržíte také při nalodění, upoutávky k výletům je možné naladit v televizi na infokanálu. Účast na výletech je dobrovolná. Všechny výlety jsou poskytované smluvním partnerem MSC Cruises.

Lodní společnost MSC pro Vás každoročně připravuje skvělou nabídku výletů v každé destinaci - minimálně 6 v každém přístavu, 1 600 výletů po celém světě.                                       
A my Vám přinášíme shrnutí výhod těchto výletů:
- Výlety jsou do všech detailů prověřené a vyzkoušené.
- K dispozici je zkušený a mnoha jazyky hovořící personál.
- U oblíbených atrakcí je zajištěn přednostní přístup s doprovodem profesionálních průvodců.
- K dispozici jsou i výlety pro rodiny.
- Na lodi je k dispozici dětský klub s odborným dohledem, který se postará o děti, když se rodiče rozhodnout užít si výlet MSC na pevnině.
- Vynikající stravování na pevnině je zajištěno na vybraných místech s vyhlášenou kuchyní.

Na výběr máte 8 kategorií výletů:
- PROHLÍDKA MĚSTA
- KULTURA A HISTORIE
- VÝHLEDOVÁ TRASA
- RODINNÁ ZÁBAVA
- AKTIVITA A DOBRODRUŽSTVÍ
- PŘÍRODNÍ KRÁSY
- NĚCO SPECIÁLNÍHO
- MOŘE A SLUNCE

Pro výlety platí tato pravidla:
• Zarezervované výlety není možné stornovat. V případě akutního onemocnění musí vystavit palubní lékař atest o nemožnosti účastnit se výletu. Tento atest je však platný pouze pro nemocnou osobu.
• Trasy výletů a ceny mohou být v důsledku změn nákladů nebo dalších nepředvídaných okolností bez předchozího oznámení společností MSC změněny.
• Výlety se konají pouze v případě, že se přihlásí minimální požadovaný počet účastníků. Pokud tohoto počtu nebude dosaženo, výlet bude zrušen a klientem zaplacená částka vrácena. Některé výlety mají omezený počet míst a mohou se tedy vyprodat. Pokud se na určitý výlet přihlásí jen malé množství zájemců, mohou se skupiny hostů různých národností a jazyků sloučit a budou cestovat v jednom autobuse.
• Cena výletu zahrnuje přepravu, návštěvu památek a muzeí (vstupné) a také, pokud je uvedeno, nápoje či jídlo.
• Společnost MSC Cruises neodpovídá za změnu programu z důvodu místních svátků, změn otevírací doby a jiných místních událostí, které zcela nebo částečně brání výletům.
• Programy a přesné časy výletu (odjezd/návrat) budou potvrzené na palubě lodi, obvykle prostřednictvím palubních novin.
• Pokud není uvedeno jinak, jsou výlety konány autobusem.
• Pro návštěvu svatostánků, muzeí a kultovních míst doporučujeme přiměřeně vhodné oblečení (pokrývka hlavy, zakrytá kolena a ramena, žádná tílka a velké výstřihy, šortky).
• Výlety zahrnující návštěvu archeologických lokalit či dlouhé pěší a výstupové úseky nemusí být vhodné pro osoby se sníženou mobilitou. Hosté mohou požádat o zajištění soukromé prohlídky, pokud je k dispozici.
• Pro výlety na pláž doporučujeme plavky a osušky (jsou k zapůjčení zdarma na lodi).
• Některé památky účtují poplatky za používání fotoaparátů a kamer během prohlídky; tyto poplatky nejsou v ceně výletu a je třeba je uhradit u pokladny památky.
• V některých destinacích, například v Karibiku, mohou být výlety nabízeny pouze v angličtině.
Všichni hosté Yacht Clubu mají možnost vydat se na individuální výlet v limuzíně s šoférem, v pronajatém autě či minibusem.
V případě zájmu se, prosím, obraťte na svého komorníka nebo na služby consierge na recepci Yacht Clubu. Rezervace, ceny a
dostupnost na vyžádání.

 
   
 

Do kulinářských specialit podávaných na lodích MSC se promítá středomořská tradice. Typické středomořské a italské regionální speciality jsou doplněny neodolatelnou nabídkou mezinárodní a tradiční kuchyně inspirované destinacemi na trase orkužní plavby. Na palubě máte zajištěné pevně stanovené sezení na večeři pro celou rodinu v jedné ze dvou hlavních restaurací. Kromě toho se v našich bufetových restaurací podává čerstvě připravené jídlo 20 hodin denně. 

- Vyberete si z bohaté nabídky delikates a specialit ve "stylu MSC", kombinace na palubě připravovaných těstovin a vysoce kvalitních ingrediencí.

- Pochutnejte si na čerstvě připravovaných jídlech, která jsou k dispozici 24 hodin denně.

- K dispozici je také typická kuchyně UNESCO Mediterranean Diet.

- Potěšte se uvolněnou a luxusní atmosférou hlavních restuarací vybavených prvotřídním prostíráním, luxusními ubrusy a elegantním nábytkem.

- Používáme produkty od předních potravinářských značek.

- Jídlo připravují vysoce profesionální kuchaři.

- V naší nabídce naleznete mnoho speciálních jídelníčků: bezlepková srava v úzké spolupráci s italskou asociací celiaků Celiac Italian Association (platí pro okružní plavby ve Středomoří a severní Evropě), košer, halál a vegetariánská jídla.

- K dispozici je také 13 "koutků" různých specialit, například Carvery (čerstvé masové speciality na přání zákazníka), pekařské speciality, pizzerie a středomořské uzenářství "salumeria". 

 

RESTAURACE
Časy podávání jídel závisí na zeměpisné poloze a trase příslušné lodi a jsou uvedeny v palubních novinách. Snídaně se podává v restauraci a v samoobslužné restauraci. Každé ráno, kromě dne vylodění, může být na požádání servírovaná kontinentální snídaně do kajuty. Tato služba je v rámci cenového programu Yacht Club, Aurea a Fantastica nabízena zdarma,
hosté cenového programu Bella ji mohou využívat za poplatek. Služba se objednává vyplněním objednávkového formuláře, který naleznete ve své kajutě a který po vyplnění zavěsíte zvenčí na kliku své kajuty.
Oběd se podává v restauraci a v samoobslužné restauraci. Tzv. Express-Lunch je rychlý oběd v restauracích, který zabere jen 30 minut. Bufetová restaurace je rozdělená do několika sektorů, jako je pizzerie, gril, jídlo s sebou, wellness koutek, středomořská „salumeria“ atd. Otevírací doby stravovacích zařízení jsou vždy uvedené v palubních novinách.
V samoobslužné restauraci se také podávají odpolední svačiny a půlnoční občerstvení. Večeře se podává v restauraci ve 2 různých časech stolování. Kromě hlavních restaurací se můžete navečeřet alternativně v samoobslužné restauraci. Nabídka „myChoice“ je k dispozici hostům cenového programu Aurea a umožňuje větší časovou flexibilitu při stravování tím, že si mohou hosté provést denně individuální rezervaci stolování na určitou hodinu. Pokud si přejí spolu stolovat hosté s různým cenovým programem, mohou se obrátit na Maitre d´Hotel, který se jim pokusí vyhovět, bude-li to možné.
Během snídaně a večeře jsou v hlavních restauracích vždy v nabídce speciální dětská menu pro 6 – 12leté. Na palubách lodí MSC Armonia, Sinfonia, Opera a Lirica, které byly v rámci renesančního programu kompletně zrenovované, si mohou hosté ubytovaní v kajutách balkónových a apartmá užít stolování ve vyhrazené restauraci s flexibilním časem stolování
„my Choice Dining“. Na plavbách MSC jsou nabízeny flexibilní otevírací doby samoobslužné restaurace tak, abyste si svoji dovolenou na moři užili s co největším komfortem a mohli si naplánovat své aktivity na lodi. Proto jsou samoobslužné restaurace na všech lodích flotily otevřené 20 hodin denně.

SPECIÁLNÍ RESTAURACE
MSC Cruises jsou partnerem Eataly, italské značky, která používá vysoce kvalitní suroviny drobných výrobců a tak nabízí našim hostům delikátní pokrmy od eticky smýšlejících producentů. Vyberte si ze 4 různých restaurací, nabízejících pokrmy s konceptem „slow food“.
• Eataly Restaurant (loď MSC Preziosa) nabízí velký výběr jednoduchých a vysoce kvalitních pokrmů servírovaných v příjemné atmosféře.
• Okázalý Eataly Steakhouse (MSC Divina) nabízí vybrané porce hovězího masa plemene Angus a hovězího z oblasti Piemont.
• Pochoutky Eataly si můžete odvézt také domů. V obchůdku Eataly (MSC Preziosa a MSC Divina) si můžete zakoupit vysoce kvalitní produkty za příznivé ceny.
• Luxusní restaurace Italia (MSC Preziosa a MSC Divina) má k dispozici 24 míst a servíruje excelentní pokrmy připravené kuchaři MSC a vyrobené z nejlepších italských surovin.
• Ve všech restauracích Eataly, ve vinárnách a v hlavní restauraci si můžete vychutnat vína značky Vino Libero bez umělých přísad a řadu nealkoholických nápojů s přírodními složkami od výrobců sdružených v nadaci Slow Food.
• Autentickou atmosféru divokého západu zprostředkuje Tex Mex Steak House, konkrétně restaurace Sombrero na lodi MSC Fantasia a restaurace Santa Fé na MSC Splendida, kde se podávají mexické speciality a steaky.
• O orientální kulinářský zážitek se postarají asijské restaurace Asian Fusion Restaurant Shanghai na lodi MSC Orchestra a Oriental Plaza na lodi MSC Magnifica. K dostání jsou speciality japonské, thajské a čínské kuchyně. Sushi Bar Kaito na lodích MSC Poesia, Armonia a Musica nabízí bohatý výběr specialit sushi, sashimi a tempura. Restaurace získala ocenění „Nejlepší sushibar na moři“ v slavném průvodci Berlitz.
• V panoramatické restauraci Galaxy na lodích MSC Divina a MSC Preziosa zažijete pravou středomořskou atmosféru a ochutnáte skvělý brunch.
• Ve sportovním baru (MSC Divina, Preziosa, Splendida, Divina) si můžete pochutnat na pravých amerických hamburgerech a jiných chuťovkách v živém a neformálním prostředí a při sledování sportovních přenosů na velkoplošných obrazovkách.
Rezervace do speciálních restaurací přijímá Maitre d´Hotel nebo váš kajutový stevard. Konzumace v těchto restauracích je za příplatek.
Všichni hosté ubytovaní v kajutách Yacht Clubu mají možnost využívat nepřetržité služby kajutového servisu a vychutnat si speciality z jídelníčku touto formou. Během dne je v salonku Top Sail Lounge a u bazénu k dispozici široký výběr lehkých jídel. Pro snídaně, obědy a večeře je zde vyhrazena restaurace s volným výběrem časů stolování a s prvotřídním menu, které potěší i nejnáročnějšího gurmána. Výhradně pro členy Yacht Clubu se v salonku Top Sail Lounge podává každý den odpoledne tradiční anglický čaj o páté.

SPECIÁLNÍ DIETNÍ POKRMY
Na lodi lze připravit většinu speciálních a dietních pokrmů, pokud byl tento požadavek uveden při rezervaci. Balená košer jídla jsou k dispozici, pokud o ně požádáte alespoň 2 měsíce před odjezdem, Halal produkty (hovězí, skopové, drůbež) jsou k dispozici na vyžádání (kromě Karibiku). Společnost MSC Cruises úzce spolupracuje s Italskou asociací celiatiků a při plavbách ve Středomoří a severní Evropě nabízí bezlepková menu v restauracích lodí MSC Divina, Splendida, Fantasia, Magnifica, Musica, Orchestra, Poesia. Na lodích MSC Armonia, Sinfonia, Opera a Lirica naleznete balená bezlepková jídla jako svačinky, pečivo, croissanty, perníky, muffiny.

BARY A KAVÁRNY
Nejen naše výborné gurmánské restaurace, ale i naše bary stojí za návštěvu. Nabídka nápojů na palubách flotily MSC Cruises je výsledkem pečlivého výběru a tvrdé práce týmu odborníků, kteří dělají svou práci s opravdovým nadšením. V lodních barech a kavárnách nabízíme našim hostům mimořádný výběr nápojů, které jsou rozdělené do jednotlivých tematických skupin:
• Café bar je příjemný prostor, kde se můžete cítit jako v pravé italské kavárně
• Cigar Rooms nabízejí v elegantním prostředí bohatý výběr kvalitních lihovin, které uspokojí i toho nejnáročnějšího znalce.
• Martini bar s exkluzivním výběrem Martini. Naši zkušení barmani předvádí hostům své umění v míchání Martini
koktejlů přímo u stolků v salónku.
• Spa bar nebo Vitamin bar nabízejí širokou škálu zdravých nápojů. Pět barev různých živin v naší potravě ovlivňuje náš
život, naši náladu a zdraví. Inspirovali jsme se touto myšlenkou a ve Spa baru, wellness zóně a v samoobslužné
restauraci proto nabízíme řadu nápojů „Enjoy the colour“, které vycházejí z těchto pěti barev.
• Bier bar je určený především pro milovníky piva, kteří zde naleznou svůj oblíbený mok mnoha typů a značek z celého světa (ležák, tmavé, kvasnicové, ochucené, ale, stout aj.)
• Speciální nabídky nápojů jsme rovněž připravili pro naše sportovní bary, Tex-Mex a Galagy restaurace, orientální restaurace a samozřejmě pro hosty MSC Yacht Club.
• Wine bar, vinárna, s velkým výběrem vín z celého světa, např. značky Vino Libero. Vybraná vína skvěle doplňují delikátní předkrmy, tapas a jiné chuťovky, které korespondují s příslušným přístavem.
• Alchemy bar prezentuje různé koktejly včetně molekulárních a
• Disaronno Contemporary Terrace na lodi MSC Divina přináší jedinečnou kombinaci exkluzivních koktejlů s úchvatným výhledem na moře.
• Gelateria Venchi (lodě MSC Divina, Splendida) a Gelateria Italiana (lodě MSC Armonia, Sinfonia, Opera, Lirica) nabízejí denně čerstvě připravenou domácí zmrzlinu či zmrzlinové speciality. Pro všechny milovníky sladkostí jsou na lodích MSC Preziosa, Divina, Splendida, Fantasia připraveny čerstvé moučníky, dortíky, zákusky, ručně vyráběná čokoláda. Piazza je prostor vytvořený po vzoru italského náměstíčka a podává se zde italská zmrzlina.
Veškeré sladké lahůdky jsou vyráběny z vysoce kvalitních surovin.
Všechny pokrmy, nápoje a s tím související služby, které nejsou zahrnuty v základní ceně plavby, je třeba uhradit prostřednictvím CRUISE CARD a tyto položky budou spolu s 15% barovým servisním poplatkem zahrnuté v konečném účtu, který musí být uhrazen na konci plavby.
 

   
 

INTERNETOVÁ PŘIPOJENÍ A HOT SPOT SERVIS
Pokud jste horlivým uživatelem internetu, můžete i během plavby surfovat internetem ve svém zařízení. Je třeba se jen zaregistrovat do palubní sítě, která je k dispozici prostřednictvím bezdrátového připojení na všech běžných místech lodi a v kajutách. K využívání služby Hot Spot si jednoduše zvolte vybraný kredit, který bude naúčtován přímo na vaše palubní konto. Na recepci lodí MSC Preziosa, Divina, Splendida, Fantasia je také možné si pronajmout notebook. Pro hosty Yacht Clubu je tato služba poskytována zdarma u recepce služeb consierge. Počet přístrojů, určených k zapůjčení, je omezený. Vzhledem ke způsobu připojení internetu pomocí satelitu nelze garantovat nepřetržité internetové připojení a rychlost přenosu dat není srovnatelná s rychlostí na pevnině. Spojení je zajišťováno satelity, které se nacházejí ve výšce 22 000 mil nad zemí. Snažíme se vám poskytnout co nejlepší a nejrychlejší bezdrátové připojení. Detailní informace a nabídky naleznete v palubních novinách.

INTERNET C@FÉ
Vaši CRUISE CARD můžete využít rovněž pro přístup k internetu. V internetové kavárně je na stolních počítačích možnost surfovat internetem. Výše poplatků je k dispozici na lodi. Kvalita připojení k internetu na moři není srovnatelná s kvalitou připojení na pevnině. Je závislá na satelitních spojích a také na povětrnostních podmínkách. Rychlost je v určitých chvílích
zpomalena nebo dokonce je připojení zcela přerušené.

 
   
 

- Ve dne v noci je pro Vás připraveno nesčetné množství atrakcí na palubách.
- Široká paleta velkolepých divadelních přestavení, 6 představení týdně s 25 účinkujícími
- Můžete se zúčastnit širokého výběru sportu a turnajů, včetně fotbalu, volejbalu, basketbalu, minigolfu a simulátoru závodů F1.
- Na lodích MSC bývají vždy posilovny s odbornou asistencí profesionálních trenérů.
- Můžete si užívat noční život na tematicky zaměřených večírcích a tancovat až do rána.
- Pro děti jsou připraveny dětské programy vedené nadšeními vedoucími.
- Bohatá nabídka wellness zařízení na palubách zahrnuje: vířivky, akvapark se 150 vodotrysky a několika bazény.
- Dále jsou pro Vás připraveny nejrůznější  typy workshopů, přednášek a kurzů, například umění, jógy, tance, astronomie a dalších.                                

 

Během okružní plavby můžete hrát karty, stolní tenis, stolní fotbal, shuffleboard, účastnit se sportovních soutěží a her, pěveckých soutěží, kvízů, karnevalů a
mnoha dalších aktivit. Nabídka zábavy se může na jednotlivých lodích lišit. V divadle se konají mezinárodní show a ve všech saloncích se o příjemnou
zábavu starají profesionální hudebníci. Po předchozí domluvě s ředitelem okružní plavby (cruise director) lze některé umělce najmout pro soukromé akce.

KASINO
Naše lodní kasina nabízejí nejoblíbenější hry z celého světa pro začátečníky i pro pokročilé. Zkuste své štěstí na hracích automatech a při hrách blackjack, ruleta či poker. Dopřejte si adrenalinový zážitek a přesvědčte se, zda je štěstěna na vaší straně. Hosté, kteří platí svůj účet na lodi kreditní kartou, mohou sázet do výše max. 2 000 EUR za den.

OBCHODY A SLUŽBY NA PALUBĚ
Na palubě jsou k dispozici Duty & Tax Free obchody, které nabízejí široký výběr značkových produktů: oblečení, kosmetiku, parfémy, šperky, kabelky a koženou galanterii, videa, fotoaparáty, sluneční brýle, krémy na opalování, tabákové výrobky, alkohol a mnoho výrobků s logem MSC Cruises.
Na všech lodích vám jsou k dispozici kadeřnické a kosmetické salony, sauna, masáže, fitness centrum, prádelna a služby fotografa. Informace o cenách těchto služeb obdržíte na palubě lodi.
Všichni hosté Yacht Clubu (na lodích MSC Divina, Splendida, Fantasia, Preziosa, Meraviglia, Seaside) mohou přijmout pozvání na exkluzivní prodejní akce nebo si objednat soukromou prezentaci zboží, například šperků, ve své kajutě.

FOTOGALERIE A SLUŽBY FOTOGRAFA NA PALUBĚ
Během celé plavby je vám k dispozici služba palubního fotografa. Profesionální fotografové zachytí nejkrásnější okamžiky vaší plavby, a to jak na palubě, tak i na pevnině během fakultativních výletů, a také zachytí okamžiky oslav a dalších slavnostních chvil. Tyto fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii a následně zakoupit. Manažer obchodu s vámi rád probere vaše speciální požadavky.
Portréty: naši fotografové vám vytvoří váš osobní portrét či portrét vaší rodiny či přátel. Tyto portréty mohou vzniknout na vybraných atraktivních místech lodi (například na schodišti v atriu) za použití vysoce kvalitního zázemí studia nebo kulis. Není třeba si sjednávat termín. Portréty budou vystaveny ve fotogalerii a můžete si je zakoupit během vaší plavby.
Video a DVD servis: tým zkušených kameramanů natáčí dění na lodi během plavby a také doprovází hosty na výletech a zachycuje na video nezapomenutelná místa, která hosté navštíví. Na konci každé plavby vytvoří tento tým speciální video z plavby na DVD, které si můžete v obchodu zakoupit.
Zboží: v obchodě si můžete vybrat ze široké nabídky výrobků a zakoupit si vše, co potřebujete pro fotografování nebo pro pořízení videa. Je zde velký výběr digitálních fotoaparátů a videokamer za ceny bez cla, stejně jako filmů a baterií. Náš tým vám ochotně poradí, zodpoví všechny dotazy a pomůže vybrat to správné vybavení s ohledem na vaše potřeby a rozpočet.

DENNÍ PROGRAM – PALUBNÍ NOVINY
Každý večer obdržíte do své kajuty detailní program pro následující den. Obsahuje úplné informace o aktivitách a zábavě, kterou zajišťuje náš tým animátorů. Dále zde naleznete aktuální informace o otevíracích dobách jednotlivých zařízeních na lodi a přepážky prodeje výletů Excursion Office, o aktuálních časech podávání jídel a o plavbě a námořní navigaci (vzdálenosti, o přístavu, aktuální časy kotvení, místo výstupu z lodi, předpověď počasí apod.) Doporučujeme si vždy vzít kontakt na místního agenta, na kterého se můžete obrátit v případě nouze.
Palubní program obdržíte v jazyce, který jste uvedli při rezervaci. Pokud si přejete dostávat program v jiném jazyce, stačí se s požadavkem obrátit na vašeho kajutového stevarda nebo na recepci. Speciální přílohu programu tvoří letáky s různými akčními nabídkami pro následující den.

SLAVNOSTNÍ CEREMONIÁLY
Prožijte nezapomenutelné romantické chvíle na své okružní plavbě se společností MSC Cruises. Kontaktujte prostřednictvím své CK našeho svatebního referenta nebo hostesky na recepci, kteří vám pomohou zaranžovat symbolický svatební obřad, obnovení manželského slibu nebo jednoduše jen ceremoniál potvrzení vaší lásky.

LÁZEŇSKÝ AREÁL (SPA)
Na palubách našich lodí naleznete velkolepě řešená wellness centra. V lázeňském areálu MSC Aurea Spa se nechte hýčkat nejrůznějšími zkrášlovacími a léčebnými procedurami, které byly vyvinuté speciálně pro MSC Cruises. Na všech lodích flotily jsou k dispozici masážní a relaxační studia, kadeřnické a kosmetické salóny a mokré lázně (sauna, pára, vířivka). Ceníky těchto služeb obdržíte na lodi. Veškeré lázeňské služby, které nejsou zahrnuty v ceně plavby, budou napočítány na váš palubní účet spolu s 15% servisním poplatkem. Lázeňský areál Aurea Spa může využívat i mládež. Osoby mladší 18 let mohou vstupovat do areálu pouze v doprovodu dospělé osoby a s podepsaným souhlasným prohlášením zákonných zástupců. Program „Teenage Kicks Sortiment“ nabízí různá ošetření obličeje a těla za zvýhodněné ceny. Starší děti ve věku 13 – 15 let musí být při nákupu lázeňské
procedury doprovázené dospělou osobou, předložit souhlas a mít na sobě plavky. 16 – 17letí musí předložit souhlas a mít na sobě plavky. Jejich ošetření bude vždy prováděné osobou stejného pohlaví.

OPALOVACÍ LEHÁTKA
Lehátka jsou pro hosty k dispozici zdarma. Nelze je rezervovat a prosíme vás, abyste je neobsazovali svými osobními věcmi, pokud se vzdálíte na dobu delší 30 minut.
Osušky jsou pro vás připravené v kajutě a tam je i ponechte na konci své plavby. Chybějící osušky vám budou naúčtované na vaše konto. Během plavby můžete požádat svého
kajutového stevarda o výměnu osušek za čisté. Exkluzivní opalovací terasa na horní palubě každé lodi poskytuje prostor pro relaxaci pouze dospělým. Na některých lodích jsou na těchto terasách také vířivka a bar.

FITNESS CENTRUM
Naše posilovna je vybavena řadou značkových posilovacích strojů a nabízí rozmanité kondiční programy. Fitness centrum může být využíváno zdarma všemi hosty nad 14 let; podmínkou je čistá sportovní obuv. Speciální cvičení nebo skupinová cvičení (jóga, pilates) jsou za poplatek.                                         

   
 

Společnost MSC Cruises respektuje potřeby a přání všech hostů a pečlivě zvažuje priority kuřáků i nekuřáků. V souladu s celosvětovými standardy je kuřáckých zón celkově méně než nekuřáckých, ale na všech lodích jsou prostory se zvýšenou ventilací vzduchu, ve kterých se kouřit smí. Kouření není zásadně povolené v prostorech, kde se podává jídlo (restaurace
samoobslužné i s obsluhou), ve zdravotním centru, v prostorech určených pro děti, na chodbách, u výtahů a v atriu, v prostorách, kde se lidé shromažďují k bezpečnostním cvičením, vylodění, na lodních můstcích, na veřejných toaletách nebo v barech, které se nacházejí v přímé blízkosti míst, kde se podává jídlo.

Z důvodu vysokého nebezpečí požáru platí zákaz kouření cigaret, včetně elektronických, v kajutách a na balkonech. Pokud se zjistí, že se zde kouřilo, bude hostovi naúčtován zvláštní poplatek za úklid ve výši 70 EUR. Na každé lodi je kouření povolené v několika barech a na jedné straně venkovní paluby v prostoru bazénu; tento vymezený prostor je označen a  patřen popelníky. Není povoleno odhazovat cigaretové nedopalky přes okraj lodi, kde by mohly být zaváty zpět na palubu a způsobit požár.                                                                      

 
   
 

- pohodlné a prvotřídně vybavené kajuty jsou uklízeny dvakrát denně.
- Kvalifikovaný personál hovoří několika jazyky.
- Vysoký poměr počtu personálu na hosta.
- Informace o denním programu a výletech jsou poskytovány přímo do kajut.
- Pohodlné a prvotřídně vybavené kajuty.
- MSC používá lůžkoviny ze 100% přírodních materiálů, matrace Dorelan a kvalitní polštáře.                                                                                                                                      
- Interaktivní TV Vám umožní získat potřebné informace, palubní servis a rezervace.
- Pohodlné placení pomocí karty Cruise Cadr - nepotřebujete hotovost.                                                                              

 

   
 

 

Kategorie BELLA Experience: ubytování v kajutě typu Bella (některé kajuty s oknem či balkonem mají omezený výhled), služby kajutového stevarda; plná penze s velkým výběrem jídel servírovaných v restauraci s obsluhou nebo v 20 hodin denně otevřeném samoobslužném bufetu s nápojovým automatem (voda, káva čaj); divadelní představení a zábavný program; využívání bazénů, vířivek, lehátek, osušek; využívání většiny sportovních zařízení včetně fitness; portýrské služby; přístavní poplatky.

 

 

 

Kategorie FANTASTICA Experience: všechny služby z kategorie BELLA, ubytování v kajutách Fantastica - výběr z nejlepších kajut na vyšších palubách (včetně Super-rodinných kajut – dá se pouze u Preziosy a Diviny), výhodnější podmínky při změně jména cestujícího a data odplutí; donáška snídaně do kajuty a kajutový servis 24 hodin denně; přednost při výběru času stolování při večeři; v závislosti na dostupnosti: vzdělávací a volnočasové kurzy pro děti, 50% sleva na fitness kurzy a osobního trenéra.

  Kategorie WELLNESS Experience: všechny služby kategorie FANTASTICA, uvítací balíček Technogym (tričko, šortky, ručník, wellness náramek), kontrola u lékaře MSC a plán prevence, fitness analýza s osobním trenérem Technogym, individuální wellness program ve vnitřních i venkovních prostorách lodi, 50% sleva na placené hodiny fitness (např. jóga) a osobního trenéra (podle dostupnosti na lodi), zdarma voda v restauracích, barech a v kajutě, 1 izotonický nápoj denně z minibaru v kajutě, prádelní servis na sportovní a funkční oblečení, používání aplikace Technogym, skupinová fotografie. Wellness program je určen pouze pro dospělé.

 

 

 

Kategorie AUREA Experience: všechny služby z kategorie BELLA a FANTASTICA, ubytování v prémiových kajutách nebo apartmá v prestižní lokaci; nápojový balíček "Premium all inclusive", balíček lázeňských služeb (masáž, solárium, uvítací koktejl, vstup na opalovací palubu a do termálních lázní po celou dobu plavby – pouze pro dospělé, poradenství); balíček wellness v kajutě (kosmetická sada, župan, pantofle); přednostní nalodění; doba stolování v hlavní restauraci dle vlastního výběru.

                                                                        

   
 

- k dispozici jsou celodenní služby a dětské zábavné aktivity pro děti pěti různých věkových skupin. Baby Club děti mladší 3 let, Mini Club děti 3 - 6 let, Juniors Club děti 7 -11 let, Young Club děti 12 -14 let, Teens Club děti 15 -17 let.

- příjemný a přátelský dohled zajišťuje důkladně proškolený a zkušený tým, který splňuje požadavaky asociace CLIA (Cruise Lines International Association). 

- zábavně vzdělávací aktivity Doremi Chef, Doremi Talent Show, Arts & Crafts a Doremi School rozvíjejí dětskou kreativitu. 

- v resturacích a bufetech jsou k dispozici jídelníčky přizpůsobené dětem, například řešení Happy Dinner vyhovuje různým potřebám rodiny a Fun Time Dinner je určeno výhradně pro děti se zábavním týmem. 

- V zóně pro teenagery jsou pořádány tematicky zaměřené večírky bez účasti dospělých, na kterých se baví za dohledu personálu MSC. 

 

ZÁBAVA PRO DĚTI, HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Dětem věnujeme mimořádnou péči a pozornost a je pro nás velmi důležité, aby se u nás cítily dobře. V dětském centru je pro děti starší 3 let připravena speciální zábava a aktivity. Dětské programy, rozdělené do skupin podle věku, jsou každý den vytištěné a je možné je získat v Mini Clubu. Zábava pro děti je organizovaná v pěti věkových kategoriích:

• Baby-Club, pro malé děti do 3 let
• Mini-Club, pro děti 3 – 6 let
• Junior-Club, pro děti 7 – 11 let
• Y-club, pro děti 12 – 14 let
• Teens-Club, pro mládež ve věku 15 – 17 let

Veškeré zábavní aktivity pro děti i dospělé ve snaze vyhovět všem národnostem na palubě probíhají ve všech jazycích, používaných na palubě. Aktivity se nekonají pouze v prostorách vyhrazených dětem, ale i na venkovních palubách, v diskotéce pro teenagery a v okolí bazénů.
Dětské kluby zůstávají otevřené i v přístavech během kotvení lodi a zajišťují zábavu a hlídaní pro děti starší 3 let, jejichž rodiče nebo opatrovníci se rozhodli jet na výlet.
Dospělí si mohou bez obav rezervovat výlet organizovaný MSC Cruises, při kterém budou obědvat na pevnině. Mohou se spolehnout na to, že členové našeho týmu animátorů doprovodí vaše děti do bufetu a dohlédnou na ně při stolování. Prosíme rodiče nebo zákonné zástupce, aby den předem předložili v dětském klubu svoji jízdenku na výlet. Prosíme rodiče, aby nenechávali své děti na palubě lodi bez dozoru. Služba hlídání dětí (baby sitting) není k dispozici.

Zařízení pro děti do 3 let:
Na palubách lodí, které prošly tzv. renesančním programem (MSC Armonia, Sinfonia, Opera, Lirica) vznikl nový prostor pro malé děti do 3 let. Na jeho vybavení se podílela světová značka výrobků pro děti Chicco. Pro naše malé hosty jsme připravili aktivity pod společným vedením svých rodičů a našich odborných a kvalifikovaných pracovníků. K dispozici je celá řada hraček značky Chicco.
Tento prostor není na palubách ostatních lodí. Na nich však nabízíme zábavu v Mini- Clubu pro děti do 3 let v určitých časech, které jsou uvedené v palubních novinách pod pojmy MSC Baby Care a MSC Baby Time. Navíc jsou rodičům po celou dobu plavby k dispozici různé výrobky Chicco. V Mini-Clubu si tedy například můžete zapůjčit dětské kočárky, kolébky a nosítka dětí na výlety. Ve vybraných barech jsou k dispozici ohřívače lahví. Ty je možné si i k použití v kajutě vyžádat na recepci.

PALUBNÍ KARTA TEEN CARD
„Teen Card“ je předplacená dětská palubní platební karta pro děti a mládež do 18 let, která slouží také jako klíč ke kajutě. Tyto snadno použitelné karty představují pohodlnou cestu, jak dopřát teenagerům nezávislost. Jsou k dispozici ve 2 variantách a podle toho také obdržíte od nás bonus:
• karta v hodnotě 30 EUR s bonusem 5 EUR
• karta v hodnotě 50 EUR s bonusem 10 EUR

K získání Teen Card stačí pouze vyplnit formulář, který obdržíte během odbavení nebo na přepážce informací, a předat ho na recepci. Karta vám pak bude doručena přímo do kajuty. Kartu Teen Card není možné použít k nákupu alkoholu a tabákových výrobků. Upozorňujeme na to, že karta Teen Card je nevratná a případný zůstatek na kartě nemůže být proto na  konci plavby vyplacen.    

   
 

Na našich lodích je běžné dávat členům posádky přiměřené spropitné. Spropitné je spravedlivě rozdělované všem pracovníkům, a to i těm, kteří pro vás pracují tzv. za kulisami. Doporučená částka spropitného je stanovena na osobu a noc ve výši 10 EUR v destinacích Středomoří, severní Evropa, Emiráty a 12 USD v oblasti Karibiku, jižní Afriky a Jižní Ameriky. Abychom umožnili pohodlný a diskrétní způsob předání, bude částka ve výši doporučeného spropitného zaúčtovaná automaticky na vaše palubní konto. Pokud si to přejete, můžete tuto sumu podle vlastního uvážení nechat na recepci škrtnout nebo upravit.
Servisní příplatek za barové služby: v barech a saloncích bude ke konzumaci účtován servisní příplatek ve výši 15%. U předem zarezervovaných a zaplacených nápojových balíčků tento servisní poplatek v barech odpadá.

 
   
 

- Na stavbě lodi MSC Preziosa, pracovalo 4 000 lidí po dobu tří let.
- V elegantně navržených interiérech je použit přírodní kámen a mramor pocházející především z italských zdrojů.
- Naleznete zde látky té nejvyšší kvality, zlatem vykládané mozaiky a křišťálová schodiště Swarowski.
- Většina kajut má balkóny s výhledem na moře, více než nabízí jakákoli jiná plavební společnost na trhu okružních plaveb.
- MSC je společnost zodpovědná k životnímu prostředí, proto jsou jejich lodě vybaveny energeticky úspornými systémy a systémy recyklace vody.                                                       
- Kapitáni MSC musí mít 11 let praxe v navigování lodí a prochází přísnými školícími programy.
- Již více než 11 milionů cestovatelů mělo potěšení zažít okružní plavbu se společnosti MSC.

Odebírat akční nabídky