GDPR

Ochrana osobních údajů zákazníků cestovní kanceláře

Cruise Plus s.r.o.

I.

Úvod

Cestovní kancelář ( díle jen ,,CK“) Cruise Plus s.r.o. ( dále jen ,, Cruise Plus“) , IČO:033 38 860, se sídlem Praha 10, Moskevská 450/38, PSČ 101 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 230005, je správcem vašich osobních údajů, což znamená, že provádí zpracování Vašich osobních údajů a odpovídá za toto zpracování. V tomto dokumentu o ochraně osobních údajů zákazníků cestovní kanceláře Cruise Plus naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme o našich zákaznících a uživatelích našeho webu v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti se službami, která Vám poskytujeme, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

II.

Zákonná úprava

Úvodem bychom Vás rádi informovali, že jakékoliv nakládání s Vašimi  osobními údaji se u CK Cruise Plus řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č.480/2004 Sb., o některých službách informačních společnosti ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením čl. 13 a následující obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace.

III.

Zásady zpracování Vašich osobních údajů

Naše CK Cruise Plus považuje ochranu soukromí a osobních údajů za svou prvořadou povinnost. Osobní údaje zákazníků zpracováváme transparentně, zákonným způsobem a uchováváme je po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány. Osobní údaje zpracováváme pouze způsobem zajišťujícím ochranu před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

IV.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Cruise Plus s.r.o. , IČO:033 38 860, se sídlem Praha 10, Moskevská 450/38, PSČ 101 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 230005, Česká republika, (dále „Správce“ nebo „Cruise Plus“).

Na Cruise Plus se můžete obrátit písemně na e-mailovou adresu info@cruiseplus.cz nebo na korespondenční adresu Cruise Plus s.r.o., Moskevská 450/38, Praha 10, PSČ 101 00,Česká republika.

V.

Jaké údaje zpracováváme

CK Cruise plus zpracovává pouze takové osobní údaje, abychom Vám mohli nabízet a poskytovat naše služby, jednotlivé i soubory služeb a zákaznickou podporu, dále abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a také abychom chránili i naše oprávněné zájmy.

Shromažďujeme osobní údaje o našich zákaznících, včetně potenciálních klientů, kteří mají o naše služby zájem nebo kteří nám dali souhlas, abychom je mohli oslovovat s nabídkou našich služeb.

Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:

1) Základní identifikační údaje.

Základní identifikační osobní údaje jsou zejména součástí každé smlouvy, kterou s Cruise plus uzavíráte nebo jsou Cruise plus využívány pokud pro Vás vyřizujeme víza, pojištění a pojistnou událost. Základními identifikačními údaji se zejména rozumí  jméno a příjmení, datum narození nebo rodné číslo, adresa bydliště (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu) číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnosti, kód vydávající země, státní občanství, pohlaví, podpis. Pokud podnikáte obchodní firmu, IČO a sídlo).

 

2)Kontaktní údaje.

Kontaktními údaji se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména kontaktní adresa (ulice a číslo, obec, PSČ, země pobytu), e-mailová adresa, telefonní číslo, fax, adresa bydliště a váš kontakt na sociálních sítích;

 

3)Vaše nastavení.

Vašim nastavením se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložená adresa a nastavení newsletterů;

 

4)Údaje o vašich objednávkách.

Údaji o Vašich objednávkách jsou zejména údaje o službách, které si u nás objednáváte, spolucestujících, údaje o reklamacích; informace o vašich  slevách, pokud jste je u nás využili, údaje z vaší komunikace s námi: zprávy, které nám zasíláte;

 

5)Fakturační údaje.

Fakturačními údaji jsou zejména o bankovní spojení, údaje o platbách záloh a doplatků cen zakoupených služeb;

 

 

 

VI.

Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme buď na základě vašeho souhlasu nebo bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, z důvodu, že nám to ukládá zákon nebo z našeho oprávněného zájmu.

A)Zpracovávání osobních dat bez nutnosti Vašeho souhlasu (zákonné zpracovávání).

1)Zpracovávání osobních údajů pro účely smlouvy.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely Vaší smlouvy, pracujeme s nimi zejména při jednání o uzavření smlouvy, při jejím uzavření, její změny nebo správy Vaší smlouvy a pro splnění smlouvy. V takovém případě jsou zpracovávány Vaše osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný;

- pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě Vaší žádosti/poptávky ke zpracování rezervace služeb poskytovaných Cruise plus, nebo žádosti/poptávky ke zprostředkování služeb nebo


- pro vlastní uzavření smlouvy a její splnění.


Jedná se o všechny údaje, které jsou uvedeny ve smlouvě nebo v rezervaci služeb vč. jejich změn. V případě smluv o zprostředkování udělení víz pak o všechny údaje uvedené v žádostech a formulářích a v přiložených dokumentech/dokladech nutných pro udělení víz dle požadavků příslušných zastupitelských úřadů dle platných právních předpisů daného státu.
Poskytnutí Vašich osobních údajů pro tento účel je zcela dobrovolné, je však nezbytné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě Vaší žádosti/poptávky, pro uzavření příslušné smlouvy a jejího splnění. V případě neposkytnutí požadovaných osobních údajů k tomuto účelu, nemůže s Vámi Cruise plus  jednat a přijmout nezbytná opatření před uzavřením smlouvy ani uzavřít smlouvu a zajistit splnění z ní vyplývajících práv a povinností.

2) Zpracovávání osobních údajů pro účely plnění právní povinnosti


Po ukončení Vaší smlouvy Cruise plus  uchovává a zpracovává Vaše osobní údaje uvedené ve smlouvě za účelem plnění svých právních povinností, a to v rozsahu, za podmínek a pro účely stanovené platnými obecně závaznými právními předpisy. Jedná se zejména o daňové předpisy, předpisy o účetnictví a archivnictví, předpisy upravující promlčecí lhůty apod.

3) Zpracovávání osobních údajů pro účely oprávněných zájmů správce


Po ukončení Vaší smlouvy je Cruise plus oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu uvedeném pro účely oprávněných zájmů správce.

Oprávněný zájem společnosti Cruse plus jako správce je:


a)informovat Vás a nabízet Vám služby a produkty cestovní kanceláře Cruise plus, tj. zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu a to v rozsahu titul, jméno a příjmení, bydliště, kontaktní adresa, e-mail a telefonní číslo;
b)zpracovávat osobní údaje pro účely prevence a odhalování trestných činů, tj. zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném ve smlouvě vč. kontaktních a fakturačních údajů;
c)obhajovat právní nároky, tj. zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném ve smlouvě, vč. kontaktních a fakturačních údajů.

 1. B) Zpracovávání osobních dat s Vaším výslovným souhlasem.

1)Zpracování osobních údajů pro účely marketingu


Cruise plus, pokud jste nebyl/a zákazníkem Cruise plus, ale máte zájem být informován o našich službách a pokud k tomu udělíte výslovný souhlas, zpracovává Vaše osobní údaje pro účely marketingu. Činnosti spadající pod tento účel zahrnují zejména nabízení produktů a služeb poskytovaných společností Cruise plus, šíření obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společnosti ve znění pozdějších předpisů a to zejména formou e- mailových zpráv, zpráv zasílaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla (SMS, MMS) a v neposlední řadě písemnou formou prostřednictvím poštovních služeb nebo formou telefonického volání.Za tímto účelem Cruise plus zpracovává Vaše identifikační osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, bydliště, kontaktní údaje.
Poskytnutý souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů,  je zcela dobrovolný, bez udělení Vašeho souhlasu se zpracováváním Vašich osobních údajů Vám nebudou zasílány nabídky a produkty služeb poskytovaných Cruise plus, šířeny obchodní sdělení.
Souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů k marketingovým účelům dle tohoto ustanovení můžete kdykoliv odvolat na kontaktech uvedených v odstavci Čl X.

VII.

Jak a odkud získáváme osobní údaje

Osobní údaje získáváme:

 1. a) přímo od Vás zákazníka, tj. subjektu osobních údajů, při jednání o smlouvě k provedení opatření před uzavřením smlouvy, při uzavření smlouvy a v průběhu trvání a plnění smlouvy;
 2. b) od třetích osob, kteří jsou k tomu oprávněny na základě Vašeho smluvního nebo jiného zastoupení k jednání o provedení opatření před uzavřením smlouvy, pro uzavření smlouvy a plnění takové smlouvy ve prospěch třetích osob dle ustanovení § 1767 a násl. občanského zákoníku, nebo i k jiným konkrétně uvedeným účelům;

VIII.

Po jakou dobu zpracováváme osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou.

 1. a) Zpracovávání osobních údajů bez nutnosti Vašeho souhlasu.


1)Vaše osobní údaje poskytnuté a zpracovávané v rozsahu pro provedení opatření před uzavřením příslušné smlouvy Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro provedení takových opatření před uzavřením smlouvy. Pokud smlouva nebude uzavřena, budou Vámi poskytnuté osobní údaje uchovávány a zpracovávány pouze po dobu nezbytnou pro plnění právních povinností a oprávněných zájmů Cruise Plus
2)Vaše osobní údaje poskytnuté a zpracovávané pro uzavření a splnění smlouvy zpracováváme a uchováváme po dobu trvání s Vámi uzavřené smlouvy, abychom Vám mohli poskytnout či zprostředkovat služby v souladu s takovou smlouvou. Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých závazků plynoucí či související s uzavřenou smlouvou uchováváme Vaše osobní údaje v rozsahu pro uzavření a splnění smlouvy po dobu nutně nezbytnou za účelem zajištění plnění právních povinností a oprávněných zájmů Cruise plus po nezbytně nutnou dobu. Doba uchování Vašich osobních údajů je stanovena zejména občanským zákoníkem upravující promlčecí lhůty, dále pak e daňovými předpisy, předpisy o účetnictví, o archivnictví apod.

 1. b) Zpracovávání osobních údajů s Vaším výslovným souhlasem.

Pokud jste nám udělili souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů pouze pro účely marketingu, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu 5 let od udělení souhlasu do doby odvolání Vašeho souhlasu s jejich zpracováváním, nebo podání námitky.

IX.

Komu jsou předávány Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracovávané Cruise Plus pro účely provedení opatření před uzavřením smlouvy při jednání o uzavření smlouvy, pro uzavření smlouvy, pro její změny nebo správy Vaší smlouvy a pro splnění smlouvy, jsou vedle ve smluvně uvedených údajů smluvně pověřených zpracovatelům poskytovány v nezbytném/požadovaném rozsahu také

 1. a) přímým dodavatelům jednotlivých služeb, zejména ubytovacím zařízením, lodním společnostem, dopravcům, delegátům, průvodcům apod. uvedených na smlouvě, zpravidla v rozsahu jméno, příjmení, pohlaví, věk číslo cestovního dokladu, datum jeho vydání a platnosti, kód vydávající země, státní občanství;
 2. b) příslušným úřadům pro udělení víz jednotlivých zemí a to v rozsahu dle požadavků takových úřadů vč. příslušných dokladů;
 3. c) Pokud jsou služby poskytovány dodavateli mimo země Evropského hospodářského prostoru, budou nezbytné osobní údaje předány i do třetí země. Na žádost zákazníka poskytne Cruise Plus informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně dat a dále informace o vhodných zárukách ochrany osobních údajů při předání osobních údajů do třetí země.

 

X.

Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů

Při zpracovávání osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů

Obsahem informace jsou zejména, totožnost a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně i pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování osobních údajů, oprávněné správce, výčet Vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Ochrana osobních údajů zákazníků“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně. Pokud jsou Vaše osobní údaje  zpracovávány, máte právo na poskytnutí informace obsahující: (a) účel zpracování, (b) kategorie dotčených osobních údajů, které jsou zpracovávány (c) příjemce nebo kategorie příjemců, kterým jsou zpřístupněny (d) plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, (e) existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (f) právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, (g) informace o zdroji osobních údajů, (h) informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, (ch) informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace.

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili. Pokud například změníte například adresu bydliště, tak nás prosíme, informujte nás a my osobní údaje opravíme.

Právo na výmaz

V některých zákonem stanovených případech jsme povinni Vaše osobní údaje na Váš pokyn vymazat. Každá takováto žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení, neboť Cruise Plus má právní povinnosti či oprávněný zájem si osobní údaje ponechat.

Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 1. a) vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
 2. b) odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;

c)využijete svého práva vznést námitku proti zpracování  u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo se  domníváte , že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

 

Tedy i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

a)popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;

b)vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli);

c)vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo

 1. d) vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat od nás své osobní údaje, které Cruise Plus zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (a) je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů; nebo (b) se zpracování provádí automatizovaně. Pokud si přejete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému správci, jiné společnosti, předáme Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné, technické či jiné významné překážky, Vámi určenému subjektu.

Právo vznést námitku

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a požádejte nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování.

Právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Dozorovým orgánem je Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz/.

 

XI.

Jak odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, kdy je nutný souhlas

Souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů za účelem marketingu, šíření obchodních sdělení a rovněž je založen na Vašem dobrovolném rozhodnutí. To znamená, že takový souhlas nemusíte udělit, nebo jej můžete kdykoliv odvolat. Pokud k takovému rozhodnutí dospějete, plně takové Vaše rozhodnutí respektujeme.

Co by mělo Vaše písemné odvolání souhlasu zpravidla obsahovat:

a)kdo odvolání souhlasu se zpracováváním osobních údajů podává. Uveďte prosím jméno, příjmení a adresu.

b)uveďte prosím, k jakému konkrétnímu účelu zpracování Vašich osobních údajů se Vaše odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů vztahuje.

Jak souhlas se zpracování osobních údajů můžete odvolat a kam jej adresovat:

Souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů pro účely marketingu či šíření obchodních sdělení lze odvolat:

 1. a) písemným prohlášením zaslaným do sídla společnosti Cruise Plus s.r.o., Moskevská 450/38, Praha 10, PSČ 101 00, Česká republika, nebo e-mailem na adrese info@cruiseplus.cz nebo v sídle společnosti Cruise Plus s.r.o., kde s Vámi naši zaměstnanci sepíšou záznam o odvolání Vašeho souhlasu se zpracováváním osobních údajů.
 2. b) V případě zpracovávání, shromažďování a využití podrobností o Vašem elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu máte právo zdarma nebo na účet Cruise Plus odmítnout souhlas s využitím Vašeho elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy způsobem uvedeným v obdrženém obchodním sdělení Cruise Plus dle cit. zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění.

XII.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů k dispozic náš pověřenec pro ochranu osobních údajů. Pověřence lze kontaktovat na e-mailové adrese: gdpr@cruiseplus.cz.

 

 

XIII.

Kde a jak uplatnit Vaše práva

 

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz,uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, neváhejte se na nás obrátit, a to na korespondenční adrese se Cruise Plus s.r.o., Moskevská 450/38, Praha 10, PSČ 101 00, Česká republika nebo e-mailem na adrese gdpr@cruiseplus.cz.

 

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

 

XIV.

 

Tento dokument o ochraně osobních údajů zákazníků v souvislosti s ochranou osobních údajů zákazníků cestovní kanceláře Cruise Plus s.r.o. je platný ke dni 25. května 2018 a průběžně bude aktualizován.

 

 

Cestovní kancelář Cruise Plus s.r.o.

 Privacy Statement -GPDR

 

Applicability of Privacy Policy

In order to respect and protect the privacy of user’s (you, your) information, we implement this Privacy Policy to explain the method, scope, usage and revision of your information. This Privacy Policy only applies to Cruise Plus s.r.o.  ; it does not apply to the practices of third parties or entities that we do not own, control, or the personnel that we do not manage or hire.

Information We Collect

Any personal or necessary information you enter or register during the submission of forms, orders of products or services of Cruise Plus s.r.o. or use of any services on or through our website will be collected and stored. Personal information as defined by this Privacy Policy is any information that identifies you personally, including but not limited to Cruise Plus s.r.o., Moskevská 450/38, Praha 10, 101 00, tel.: 602 64 10 58, e-mail: gdpr@cruiseplus.cz. You may decide whether to provide personal information to us at your discretion; however, you may not be able to retain our services if such personal information is a required item.

How We Use This Information

We use the information collected from you for the following usages worldwide: to customize advertisements and the contents of webpage you have access to; to provide and improve our services and products; to communicate with you; to conduct market research; and to provide market analysis or business report excluding personal information for internal use or to outside customer. Your personal information gathered by Cruise Plus s.r.o.  is for the express internal use or under the scope and purpose of our explanation in this Policy.

Sharing of Information

Your personal information will not be provided, or shared to another third party only except as otherwise stated in this policy or to provide the product or services required by you or with your express consent.

 • meet any applicable law, regulation, legal process or enforceable governmental request; or to detect, prevent, or otherwise address fraud, security or technical issues as required or permitted by law
 • protect against harm to the rights, property or safety of Cruise Plus s.r.o., our users or the public to the extent permitted by law

Use of Cookies & Google Analytics

For providing better services, when you visit our website, we will store and access our cookies. You can instruct your browser, by changing its options, to stop accepting cookies. If you do not accept cookies, however, you may not be able to use all aspects of the Service.

Inquiry or Revision

If there is any change or incorrectness of information, you are free to request for revision of Cruise Plus s.r.o.  or its relevant website. According to the Personal Information Protection Act, you are allowed to exercise the right to make any inquiry and request for a review of the personal information; request to make duplications of the personal information; request to supplement or correct the personal information; request to discontinue collection, processing or use of personal information; and request to delete the personal information.

Information Security

Cruise Plus s.r.o restricts access to personal information to our employees who need to know that information in order to process it for us, and who are subject to strict contractual confidentiality obligations and may be disciplined or terminated if they fail to meet these obligations.

Cruise Plus s.r.o seeks to protect your information by employing necessary measures or procedure to ensure that it is kept private; however, we can't guarantee the absolute security of any information. Unauthorized entry or use, accidental failure or interception, and other factors may compromise the security of user information.

Changes to Our Privacy Policy

This Privacy Policy may change from time to time. We will post any policy change on this webpage. Please spare your time to read through the Policy.

Questions or Suggestions

If you have any question or concern about the disclosure and use of your personal information, please write us at GDPR@cruiseplus.cz

The file was last updated May.

 

Odebírat akční nabídky